Četvrtak, Rujan 21, 2017

H18

Poruka
 • EU e-Privacy Directive

  Djurdjevac.eu koristi kolacice za pruzanje boljeg korisnickog iskustva, funkcionalnosti i prikaza sustava oglasavanja. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vasem web pregledniku. Nastavkom pregleda web stranice djurdjevac.eu slazete se sa koristenjem kolacica. Za nastavak pregleda i koristenja web stranice kliknite na "Slazem se".

  View e-Privacy Directive Documents

Državni ured za reviziju dao uvjetno mišljenje nakon financijske revizije Grada Đurđevca za 2015.

Đurđevac - Uprava

Državna revizija 2016Državni ured za reviziju objavio je Izvješće o obavljenoj reviziji Grada Đurđevca. Postupci revizije provedeni su od 13. lipnja do 13. rujna 2016. te je izraženo uvjetno mišljenje. Jedna od primjedbi: „S obzirom da računovodstveno poslovanje nije u potpunosti utemeljeno na općeprihvaćenim načelima točnosti, istinitosti i pouzdanosti (pojedine analitičke i sintetičke evidencije nisu usklađene, kod utvrđivanja rezultata određena evidentiranja nisu provedena na temelju vjerodostojne dokumentacije) te da pojedini podaci iskazani u financijskim izvještajima nisu istovjetni podacima u glavnoj knjizi, godišnji financijski izvještaji nisu točni niti objektivni.


 

 

MIŠLJENJE

1.

Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavljena je financijska revizija Grada za 2015. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje. Izraženo je uvjetno mišljenje.

2.

Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Planirana je i obavljena s ciljem da pruži razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji sastavljeni prema računovodstvenim propisima i standardima, a poslovanje usklađeno sa zakonima i drugim propisima.

3.

Slijedeće činjenice su utjecale na izražavanje uvjetnog mišljenja:

Godišnji popis imovine i obveza sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. obavljen je djelomično. Nisu popisane obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 171.197,00 kn te pojedina potraživanja u ukupnom iznosu 14.603,00 kn koji su evidentirani u poslovnim knjigama i iskazani u financijskim izvještajima.

Povjerenstvo nije utvrdilo vrijednost popisane dugotrajne nefinancijske imovine te nije utvrdilo da li knjigovodstveno stanje imovine i obveza odgovara stvarnom stanju utvrđenim popisom.

Računovodstveno poslovanje nije u potpunosti organizirano na općeprihvaćenim načelima točnosti, istinitosti i pouzdanosti, jer pojedine analitičke i sintetičke evidencije nisu usklađene, kod utvrđivanja rezultata određena evidentiranja nisu provedena na temelju vjerodostojne dokumentacije, prihodi su iskazani u većem iznosu za 672.084,00 kn i potraživanja za 1.228.895,00 kn, te pojedini podaci u financijskim izvještajima za 2015. nisu točni, a u sporedivost podataka za 2015. s prethodnom godinom nije osigurana. Podaci o pojedinim prihodima, rashodima, potraživanjima i obvezama, koji su iskazani u financijskim izvještajima, nisu istovjetni podacima u glavnoj knjizi. (točka 2. Nalaza)

4.

Grad ima 8 290 stanovnika u devet naselja. Za obavljanje poslova iz samo upravnog djelokruga ustrojena su tri upravna tijela. Koncem 2015. u Gradu je bilo 20 zaposlenih.

Tijekom 2015. na javnim radovima je bilo 57 i na stručnom osposobljavanju 17 osoba. U revidiranom razdoblju zakonski predstavnik je bio Željko Lacković.

Prihodi i primici su ostvareni u iznosu 31.441.449,00 kn, a rashodi i izdaci u iznosu 32.362.467,00 kn. Manjak prihoda i primitaka za 2015. iznosi 921.018,00 kn, što s prenesenim viškom prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu 381.725,00 kn, čini manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu 539.293,00 kn.

Vrijednosno su najznačajniji prihodi od pomoći u iznosu 8.287.402,00 kn ili 26,4 %, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu 7.352.799,00 kn ili 23,4 %, prihod i od poreza u iznosu 7.134.172,00 kn ili 22,7 % te prihodi od imovine u iznosu 7.118.817,00 kn ili 22,6 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvarena su u iznosu 5.224.542,00 kn. Prihodi koji imaju propisanu namjenu ostvareni su u iznosu 17.237.676,00 kn ili 54,8 %. Potraživanja koncem 2015. iznose 6.377.485,00 kn, od čega su dospjela u iznosu 2.077.906,00 kn. Za naplatu dospjelih potraživanja poduzete su potrebne mjere.

Obveze koncem 2015. iznose 7.984.773,00 kn. U odnosu na početak godine manje su za 888.039,00 kn ili 10,0 %.

Obveze u iznosu 5.431.986,00 kn ili 68,0 % ukupnih obveza odnosi se na obveze za otplatu kredita.

Grad se dugoročno zadužio kod poslovne banke u 2006. i 2010. za financiranje kapitalnih projekata u iznosu 9.500.000,00 kn te u 2014. kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za financiranje kupnje građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni u iznosu 3.000.000,00 kn. Tijekom 2015. ukupno je otplaćeno 1.301.507,00 kn.

Stanje danih zajmova koncem 2015. iznosi 1.194.538,00 kn i odnose se na zajmove i stipendije studentima i fizičkoj osobi za poticanje poduzetništva.

Suglasnosti za zaduživanje trgovačkih društava u javnom sektoru iznose 5.696.526 ,00 kn.

Proračunska sredstva su korištena za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga i to: održavanje objekata komunalne infrastrukture, nabavu dugotrajne imovine, subvencije, socijalne potrebe, šport, kulturu i druge potrebe.

Vrijednosno značajniji rashodi i izdaci se odnose na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 10.043.445,00 kn ili 31,0 %, pomoći u iznosu 7.719.011,00 kn ili 23,9 %, materijalne rashode u iznosu 5.722.660,00 kn ili 17,7 % ukupnih rashoda i izdataka.

Od ukupnih materijalnih rashoda na rashode za održavanje komunalne infrastrukture se odnosi 3.390.265,00 kn ili 59,2 % ukupnih rashoda i izdataka.

Plan nabave i izmjene plana za 2015. te registar zaključenih ugovora su sastavljeni i objavljeni na mrežnim stranicama Grada.

Procijenjena vrijednost nabave za 2015. Iznosi 6.935.800,00 kn.

U 2015. zaključen je ugovor o javnoj nabavi usluga vrijednosti 547.074,00 kn s porezom na dodanu vrijednost za koje je proveden otvoreni postupak javne nabave. Vrijednost bagatelnih nabava iznosi 3.752.501,00 kn s porezom na dodanu vrijednost.

S obzirom na utvrđene nepravilnosti i propuste, sustav unutarnjih financijskih kontrola u računovodstvenom poslovanju nije učinkovit.

Revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti, koje se odnose računovodstveno poslovanje, utjecale su na izražavanje uvjetnog mišljenja.

Kompletan izvještaj možete vidjeti OVDJE.

 

Share on Facebook
comments

Nemate dozvolu za unos komentara.
Morate se prijaviti na stranice ili registrirati.
Za registraciju - u gornjem meniju, klik na "Registracija".
Nakon registracije na vrhu stranice, desno, klik na "Prijava".

Povijesno-kulturni sadržaj

Podravske širine

Župa svetog Jurja mučenika u Đurđevcu

 • Svete mise od 09.07.2017. - 16.07.2017. Nedjelja, 09. 07. 2017. – 14. NEDJELJA KROZ GODINU           10:00 – ŽUPNA; Marija i Đuro, Marija i Ivan Janči           10:00 – KRŠTENJE...
 • Glasnik župe svetog Jurja br. 201/17 Br. 201/17*09.07.2017.*14. NEDJELJA KROZ GODINU     „U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da,...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Oglašavanje na portalu

Oglasavanje2013

Na stranicama je

Trenutno aktivnih Gostiju: 564 
 
Copyright © 2017 Đurđevac - Rooster.City. Sva prava pridržana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..